Werkgeverslasten in 2019: wat verandert er?

Werkgeverslasten 2019

In 2019 gaan de totale gemiddelde werkgeverslasten omhoog naar 19,5% ten opzicht van 19,02% vorig jaar. De sectorpremie daalt. De hoogte van de premie Werkhervattingskas – om de pot voor arbeidsongeschiktheid te spekken – is voor elk bedrijf anders. Hoe dat precies zit, leggen we uit aan de hand van de belangrijkste wijzigingen.

De werkgeverslasten bestaan uit:

  • Sectorpremie
  • WW-premie (Awf-premie)
  • Arbeidsongeschiktheid (WAO-WIA) en Zorgverzekering (ZvW)
  • Werkhervattingskas premie (Whk, bestaande uit ZW-flex en WGA)

Afhankelijk van of je je werknemers een pensioen aanbiedt, komt hier de pensioenpremie nog bovenop. Sectorale afdrachten voor bijvoorbeeld opleiding- en ontwikkelingsfondsen (O&O) gelden alleen voor werkgevers die onder een cao vallen.

Sectorpremie daalt

In de aanloop naar de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treft de overheid alvast een aantal maatregelen om de transitie te versoepelen. De sectorpremies, een van de premies werknemersverzekeringen waar de overheid de WW uit betaalt, zijn over alle sectoren heen gedaald van gemiddeld 1,28% naar 0,77%. De sectorpremie is namelijk gebaseerd op het risico dat werknemers lopen om werkloos te worden en dus WW aan te moeten vragen. Zo bedraagt de premie binnen de sector Zakelijke dienstverlening III, waar bijvoorbeeld online mediabedrijven onder vallen, 1,09%. Binnen de sector Zakelijke dienstverlening II, de sector voor webbureaus en online marketingbureaus, wordt 0,97% gehanteerd. De doelstelling is dat de sectorpremies helemaal komen te vervallen. In de bouwsector bijvoorbeeld is de premie nu al 0, omdat er geen sprake is van werkloosheid.

De percentages van alle sectorale premies vind je terug in op pagina 10 van dit document over premievaststelling van het UWV.

WW-premie stijgt

De daling van de sectorpremie wordt gecompenseerd door de stijging van de WW-premie (WW-Awf verzekering, algemeen werkloosheidsfonds) van 2,85% naar 3,6%. Als de WAB in 2020 van kracht wordt, komen er twee tarieven voor de WW-premie, laag en hoog. De overheid wil werkgevers stimuleren om meer personeel voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Daarom zal het lagere tarief gelden voor werknemers met een vast contract en het hogere tarief voor werknemers met een tijdelijk contract. We zien dit nu al gebeuren in bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld culturele instellingen die 3,95% aan WW-Awf premie afdragen voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband en 0,87% voor vaste krachten.

Wil je meer weten over de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Arbeidsongeschiktheid en Zorgverzekering

De arbeidsongeschiktheidspremie voor WAO-WIA, de algemene bijdrage aan het vangnet voor Arbeidsongeschiktheid, is toegenomen van 6,77% naar 6,96%. De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) is in 2019 met 0,05% gestegen en komt in 2019 uit op 6,95%.

Werkhervattingskas

De premie Werkhervattingskas (Whk) is, net als de sectorpremie, een variabele component van de werkgeverslasten. Dit vangnet voor arbeidsongeschikte medewerkers bestaat uit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en uit Ziektewet (ZW-flex).

De gemiddelde premie Whk is gelijk gebleven op 1,22%. Hoewel er per bedrijf wel degelijk verschillen kunnen optreden. De hoogte van Whk wordt per werkgever bepaald, aangezien deze afhankelijk is van zowel de loonsom op jaarbasis als van de trends in de bedrijfssector. Zo beïnvloedt de uitstroom richting de WAO in hoge mate de hoogte van de premie Whk. Als we weer kijken naar onze eerdergenoemde voorbeelden, is de hoogte van premie Whk binnen de sector Zakelijke dienstverlening II slechts 0,62%, maar binnen de sector Zakelijke dienstverlening III is het 1,06%. Simpelweg omdat de uitstroom richting de Ziektewet en WIA binnen de sector Zakelijke dienstverlening II en III lager is dan het landelijke gemiddelde.

In december 2018 heeft elke werkgever van de Belastingdienst de zogeheten Beschikking ontvangen. Daar vind je de gedifferentieerde Whk-premiepercentages voor jouw bedrijf. Ook staat op de Beschikking je totale loonsom vermeld die bepaalt of je wordt ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.

De exacte percentages voor de premie Whk vind je in dit overzicht van het UWV.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!